R

Academisch Engels Nederlandse Verklaring
Rachitis rachitis Engelse ziekte
Radioactiviteit Radioactivity gevaarlijke straling
Radiografie Radiography fotograferen d.m.v. röntgenstralen
Radiologisch Radiological m.b.t. de leer van de radioactiviteit
Radiotherapie Radiotherapy bestraling
Ragade Rhagade scheurtje bijv. In de mondhoek
Raynaudfenomeen Raynauds Phenomenon bleekheid van vingers of tenen
Reabsorptie Reabsorption terugresorptie (terugopslorping)
Reactie Reaction terugwerking
Reactivering Reactivation weer actief maken
Reactiviteit Reactivity vermogen om te reageren
Reagens Reagent reageermiddel
Reageren Respond reactie veroorzaken
Rebound-effect Rebound effect terugslag
Recept Prescription voorschrift
Receptor Receptor bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
Recidief Recidivist wederinstorting
Recipiënt Recipient ontvanger
Recombinant Recombinant DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
Reconstitutie Reconstitution bijeenbrengen van verschillende componenten
Reconvalescentie Reconvalescence herstel na een ziekte
Rectaal Rectal met betrekking tot de endeldarm
Recuperatie Recuperation herstel van krachten
Recurrerend Recurrent terugkomend
Reductie Reduction scheikundige herleiding, vermindering
Referentie Reference verwijzing
Reflectoor Reflective reflectorisch, m.b.t. een reflex
Reflex Reflex onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels
Reflux Reflux terugvloeiïng
Refractair Refractory ongevoelig
Refractiechirurgie refractil surgery een vorm van oogchirurgie
Regeneratie Regeneration herstelgroei
Regio Region streek
Regionaal Regional met betrekking tot een bepaalde streek
Regressie Regression achteruitgang
Regulatie Regulation aanpassing aan de normale toestand
Regurgitatie Regurgitation terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond)
Rehydratie Rehydration opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
Reïnfectie Reinfection hernieuwde besmetting
Relaxans Relaxant middel dat ontspanning teweegbrengt
Relevant Relevant essentieel
Remissie Remission tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*