C

Academisch Engels
Nederlandse verklaring


Cachexie Cachexia uitputting, ondervoeding van het lichaam

Calcificatie Calcification verkalking

Calcinmie Calcaemia aanwezigheid van calcium in het bloed

Calciurie Calciuria aanwezigheid van calcium in de urine

Candidiasis Candidiasis schimmelziekte van huid en slijmvliezen

Canule Cannula buisje

Capaciteit Capacity bevattingsvermogen

Capillair Capillary haarvat, kleinste vat van de bloedsomloop

Carcinogeen Carcinogenic kankerverwekkend

Carcinoom Carcinoma kankergezwel

Cardiaal Cardiac met betrekking tot het hart

Cardiogeen Cardiogenic door het hart veroorzaakt

Cardiologisch Cardiological met betrekking tot hartziekten

Cardiomegalie Cardiomegaly hartvergroting

Cardiomyopathie Cardiomyopathy hartspierziekte

Cardiopathie Cardiopathy hartziekte

Cardiopulmonaal Cardiopulmonary hart en longen

Cardiorespiratoir Cardiorespiratory met betrekking tot hart en ademhaling

Cardioselectief Cardioselective wat alleen op het hart inwerkt

Cardiotonisch Cardiotonic wat de werkzaamheid (samentrekkingskracht) van het hart bevordert

Cardiotoxisch Cardiotoxic giftig voor het hart

Cardiovasculair Cardiovascular met betrekking tot hart en bloedvaten

Caries Caries tandbederf

Castratie Castration ontmanning, het volledig verwijderen van de teelballen bij de man

Cataract Cataract grijze staar

Catarre Catarrh slijmvliesaandoening waarbij vocht via het slijmvlies verloren gaat

Catheter Catheter slangetje

Catheterisatie Catheterization inbrengen van een slangetje

Caudaal Caudal met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg

Causaal Causal oorzakelijk veband

Causticus Caustic bijtende chemische stof

Caviteit Cavity een gat of ruimte bijv. gaatje door tandbederf

Cefalalgie Cephalalgia pijn in het hoofd

Cellulitis Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel

Celmembraan Cell Membrane omhulsel (wand) van de cel

Cerebellair Cerebellar met betrekking tot de kleine hersenen

Cerebraal Cerebral met betrekking tot de grote hersenen

Cerebrospinaal Cerebrospinal met betrekking tot hersenen en ruggemerg

Cerebrovasculair Cerebrovascular met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen

Cerumen Cerumen oorsmeer

Cervicaal Cervical met betrekking tot de hals en de nek

Cervix Uteri Cervix Uteri baarmoederhals

Chelatie Chelation een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging

Chemisch Chemical scheikundig

Chemoreceptor Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels

Chemotherapeuticum Chemotherapeutic medicijnen waarmee kanker behandeld wordt

Chemotherapie Chemotherapy behandeling van kanker met medicijnen

Chirurgisch Surgical betrekking hebben op operatief

Chloasma Chloasma levervlekken, huidverkleuringen

Cholangiografie Cholangiography roentgenonderzoek van de galwegen

Cholangitis Cholangitis ontsteking van galwegen

Cholecystitis Cholecystitis ontsteking van de galblaas

Cholelithiasis Cholelithiasis galsteenziekte

Cholereticum Choleretic stof die de galvorming bevordert

Cholestase Cholestasis verstoring of verstopping van de galafvoer

Cholesterol Cholesterol galvet, een lichaamsvet

Cholinerg Cholinerg betrekking hebbend op zenuwuiteinden die Acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls

Chorea Chorea dans

Chromosomaal Chromosomaal met betrekking tot de chromosomen, de eiwitten die erfelijke informatie bevatten

Chronisch Chronic van lange duur

Chronotroop Chronotropic wat tijd of snelheid beinvloedt, bijv een medicijn dat de hartslag verhoogt

Cicatrisatie Cicatrization littekenvorming

Circulatie Circulation (bloeds)omloop

Cirrose Cirrhosis leveraandoening waarbij leverweefsel schrompelt en bindweefsel in lever toeneemt

Classificatie Classification indeling, rangschikking

Claudicatie Claudication pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking

Clearance Clearance zuivering

Clitoraal Clitoral zwellichaam van vrouwelijk geslachtsorgaan

Cloaca Cloaca bij dieren darmuitgang

Clonisch Clonic ritmisch samentrekkend

Coagulatie Coagulation stolling

Cochleair Cochlear met betrekking tot het slakkehuis onderdeel van het binnenoor

Coenzyme Coenzyme onderdeel van een eiwit dat een eiwit(enzym) reactie veroorzaakt

Cognitief Cognitive met betrekking tot het denkproces

Coitus Coitus geslachtsgemeenschap

Colitis Colitis ontsteking van de dikke darm

Collageen Collagen bindweefselstof

Collaps Collapse flauwvallen

Colloidaal Colloidal een vloeibare oplossing met deeltjes erin

Collyrium Collyrium oogspoeling

Colopathie Colonopathy aandoening van de dikke darm

Colorectaal Colorectal met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm

Comateus Comatose in volkomen bewusteloosheid

Combinatie Combination verbinding

Comedo Comedone mee-eter, een verstopte talgklier v.d. huid

Commensaal Commensal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm

Commotio Commotion schudding, gebruikt voor hersenschudding

Compatibel Compatible op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen

Compensatie Compensation herstel van het evenwicht

Competitief Competitive die elkaar bestrijden of tegenwerken

Complement Complement aanvulling

Complementair Complementary aanvullend

Complex Complex ingewikkeld

Complicatie Complication bijkomende ziekte (verergering)

Component Component bestanddeel

Concentratie Concentration sterkte van een oplossing

Conceptie Conception bevruchting

Concomiterend Concomitant begeleidend, tegelijkertijd voorkomend

Concreet Concrete samengegroeid (verhard stukje)

Conditie Condition toestand waarin iemand verkeert

Condoom condom anticonceptiemiddel; rubber hoesje om de penis dat het sperma opvangt

Conductie Conduction geleiding

Condyloma Condyloma vijgwrat, weke wrat

Confusie Confusion verwardheid

Congenitaal Congenital aangeboren

Congestie Congestion ophoping van vloeistof bijv. Bloed

Conjugatie Conjugation binding

Conjugatus Conjugated gekoppeld

Conjunctivitis Conjunctivitis bindvliesontsteking v.d oog

Conservatief Conservative op behoud gericht, afwachtend

Conserveren Conserve in stand houden

Constipatie Constipation verstopping, harde of uitblijvende ontlasting

Constitutioneel Constitutional door de lichaamsbouw bepaald

Contact Contact aanraking

Contaminatie Contamination verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie

Continu Continuous voortdurend

Contra-Indicatie Contraindication een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren

Contraceptie Contraception gebruik van voorbehoedmiddelen

Contraceptivum Contraceptive voorbehoedmiddel

Contractie Contraction samentrekking van orgaan of spieren

Contractiliteit Contractility vermogen zich te kunnen samentrekken

Contractuur Contracture blijvende samentrekking of kramp

Contrastmiddel Contrast Medium contrast-stof, chemische stof om bijv. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten

Contusie Contusion kneuzing

Convalescentie Convalescence periode van herstel

Conventioneel Conventional wat door het vaste gebruik bepaald is

Conversie Conversion omzetting

Convulsie Convulsion stuip, toeval

coordinatie Coordination onderlinge afstemming in de bewegingen

Cor Pulmonale Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen

Cornea Cornea hoornvlies v.h oog

Coronair Coronary met betrekking tot de krans-slagaders v.h. hart

Corpus Luteum Corpus Luteum geel lichaam

Correctie Correction verbetering

Correlatie Correlation samenhang

Corresponderen Correspond overeenstemmen met

Cortex Cortex schors

Corticaal Cortical met betrekking tot de schors

Corticosteroide Corticosteriod bijnierschorshormoon

Cosmeticum Cosmetic schoonheidsmiddel

Coxalgie Coxalgia heuppijn

Craniaal Cranial met betrekking tot de schedel

Creatininemie Creatinaemia teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed

Crisis Crisis ernstige ziekteaanval

Criterium Criterion toets, een reden

Cumulatief Cumulative toenemend of ophopen

Curariseren Curarize chemische stof (curare) die spierverslapping geeft

Curatief Curative heilzaam, genezend

Curettage Curettage uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen

Curve Curve kromme lijn

Cutaan Cutaneous met betrekking tot de huid

Cyanose Cyanosis blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort

Cyclisch Cyclic wat regelmatig terugkeert

Cycloplegie Cycloplegia verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog

Cyclus Cycle terugkerende regelmatige reeks

Cystitis Cystitis blaasontsteking

Cystoscopie Cystoscopy kijkonderzoek van de blaas

Cytochroom Cytochrome giststof die ijzer bevat

Cytoplasma Cytoplasm celvloeistof

Cytostaticum Cytostatic geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt veel gebruikt bij kanker

Cytotoxisch Cytotoxic giftig voor cellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*